Rekonstrukce podchodu ve Zlíně
Rekonstrukce podchodu ve Zlíně
Rekonstrukce podchodu ve Zlíně
Rekonstrukce podchodu ve Zlíně
Rekonstrukce podchodu ve Zlíně
Rekonstrukce podchodu ve Zlíně
Rekonstrukce podchodu ve Zlíně

Rekonstrukce podchodu ve Zlíně

Zlín - Náměstí práce

Soutěž 2011

Citace z textové zprávy soutěžního návrhu:

Stávající objekt podchodu propojující prostor náměstí Práce a prostor před bývalou hlavní tovární bránou je důležitým místem pěšího pohybu v centru města. Přirozeně sem vedou trasy od autobusového a vlakového nádraží, blízké zastávky MHD jsou přestupními uzly.
V dnešní době není podchod využíván nárazově v době končících směn, ale jeho využití je více rozvolněno během dne. Proto je přirozené vzhledem k jeho současné šířkové naddimenzovanosti využít jeho prostorový potenciál daný nosnými konstrukcemi stávající stavby. Toto umožňuje forma navržené obchodní pasáže, která mění průchod „tunelem“ v plnohodnotný městský prostor. Zároveň doplňuje město Zlín o typologii, která není v jeho rámci příliš běžná - v porovnání s jinými městy.
Způsob navržené rekonstrukce kombinuje funkční a atraktivní náplň podzemní části a pro Zlín atypické prvky „drobných“ skleněných staveb výrazově kontrastních ke kubickým hmotám funkcionalistických budov.
Zásadní ... je nahrazení současných tří výstupů na straně náměstí Práce výstupem jedním se zastřešením konstrukcí v kombinaci oceli a skla. Architektonický výraz tohoto výstupu je v konrastu a zároveň dialogu s okolními ortogonálními hmotami Tržnice, obchodního domu a Velkého kina. Patrná je estetika inspirovaná biologickými strukturami - krunýřem korýše či ulitou... stavba působí lehce, vzdušně a přesto je výrazná a vtahuje kolemjdoucí dovnitř.
Na straně výstupu k továrnímu areálu je výstup zvýrazněn markýzou zavěšenou na ocelových táhlech z betonového parapetu, který je součástí navazující opěrné zdi. Markýza má obdobný architektonický výraz jako prosklená kopule. Ocelová konstrukce nesoucí prosklenou plochu je vějířovitého tvaru, což opět navozuje obdobné inspirační zdroje – lastura, vějíř...
Zvláště při pohledu z nadhledu je patrné, že tato dvě relativně drobná ukončení propojuje jeden celek – průchod, podchod, pasáž.
Celková stávající šířka podchodu umožňuje v severní části objektu osovou dispozici, kde po obou stranách jsou umístěny obchody či provozovny služeb o hloubce 4 -5m. Tyto by byly pronajímány. Průchod mezi prosklenými výlohami je potom 8 - 9m. Světlá výška vychází z možností stávajících konstrukcí a z faktu, že nad touto částí vedou frekventované hlavní dopravní tahy . Bylo li by to konstrukčně možné, pak by součaná výška 3m byla mírně navýšena na 3,5m, aby prostor podchodu / pasáže dosáhl větší vzdušnosti. Ukončení prosklených výloh na obou stranách severní části je z obloukových kusů skel, které opticky zjemňují přechody mezi jednotlivými prostory.
V jižní části je pasáž rozšířena na cca 12,5 m. Prostor podchodu je v tomto místě již mimo dopravní komunikace a proto je prostor pasáže zvýšen – světlá výška 5m. Stropní železobenonová deska je pouze v místech mimo výseč zastřešení vstupu. V místech pod skleněným zastřešením je prostor nahoru otevřen.
Osově symetricky jsou umístěna i vertikální propojení obou úrovní. Dvojice výtahů je umístěna ve společném tubusu s pevnými boky z betonových stěn spojených deskou v horní části, v čelní části s prosklením a nerezovými portály. Po obou stranách vertikály výtahů vedou schodnicová schodiště s deskovými stupni bez podstupnic a prosklenými parapety. Konstukční forma i volba materiálů - barevností a odrazivostí – napomáhá prosvětlení spodní úrovně jižní části. Kombinace klasického schodiště a výtahů je optimání z hlediska údržby i provozního, stejně tak z hlediska využitelnosti občany se sníženou schopností pohybu a orientace.
V jižní části dispozice jsou umístěny po obou stranách větší nájemci. Ve východní části jsou svislé nosné konstukce nové a plocha je mírně rozšířena proti stávajícímu stavu. Limitující pro hloubku tohoto prostoru jsou vzrostlé stromy za zastávkou MHD. Obchodní plocha v západní části je ohraničena stávajícími svislými nosnými konstrukcemi.
V koncové části jsou situována veřejná WC. Vstupy jsou za paravány z probarveného skla s reliéfními piktogramy - páni / dámy. Mezi podestou nadzemní části vstupu od náměstí Práce a stropem veřejných WC je prostor pro technologie. Stejně tak jsou technické zázemí podchodu a sklady dispozičně situovány při jižní nosné stěně. Prostory technického zázemí jsou samostatně přístupné z prostoru pasáže.
Stěnové a deskové konstrukce jsou uvažovány jako železobetonové. Výlohy jsou tvořeny fasádním prosklením s pevným zasklením z tvrzeného skla v rastru 2,5m s polovičním členěním v místě vstupů do jednotek.
Stávající opěrné zdi a schodiště navazující na severní vstup při tovární bráně jsou tvarově i výrazově zjednodušeny. Schodiště stoupající směrem k administrativnímu objektu „21“ je upraveno do lineárního tvaru a navazuje na pěší komunikaci v horní úrovni. Tento horní chodník je oddělen zeleným pruhem se vzrostlou zelení od frekventované komunikace třídy Tomáše Bati. Opěrná zeď je ve výchdní části doplněna o zelený pás se stromy.
V podchodu je uvažována dlažba z žulové mozaiky, která by byla použita i v plochách navazujících. Jednolitost těchto povrchů by jednoduše propojovala náměstí Práce s prostorem tovární brány.
Venkovní plochy před objektem Tržnice a u jižního vstupu budou tvarově zjednodušeny. Zrušeny budou betonové květníky. Kombinace travnatých ploch a ploch dlažby bude doplněna stromy lineárně lemujícími ulice a prvky drobné architektury – laviček, stojanů na kola, odpadkových košů a lamp veřejného osvětlení. Adekvátně s tímto prostorem budou do budoucna upraveny i prostory mezi Tržnicí a obchodním domem a před Velkým kinem, které v současnosti slouži víceméně jako parkoviště.
V prostoru zastávky MHD u Tržnice zmizí stávající výstup po rampě. Zastřešení zastávky bude proto méně plošné - je uvažováno opět s ocelovo prosklenou vzdušnou konstrukcí doplněnou o koiosek trafiky, který by byl součástí zastávky.
Pro odpadové kontejnery bude v prostoru za zastávkou nebo v prostoru vedle zastávky vybudován železobetonový přístřešek ukrytý v zatravněné terénní vlně.
Plocha před tovární bránou bude provedena v dlažbě navazující na dlažbu podchodu. Podél opěrné zídky směrem k novému garážovému domu jsou uvažovány prvky mobiliáře popsané výše. Opět je uvažováno o doplnění o nižší vzrostlou ev. popínavou zeleň.